Etiketter

Summa sidvisningar

Sidor

Leta i den här bloggen

lördag 30 april 2016

Alfa-tokoferolifosfaatti säätelijänä

Search results

Items: 1 to 20 of 83

1.
Uchoa MF, de Souza LF, Dos Santos DB, Peres TV, Mello DF, Leal RB, Farina M, Dafre AL.
Cell Mol Neurobiol. 2016 Jan 9. [Epub ahead of print]
α-Tocopheryl phosphate (αTP) is a phosphorylated form of α-tocopherol. Since it is phosphorylated in the hydroxyl group that is essential for the antioxidant property of α-tocopherol, we hypothesized that αTP would modulate the antioxidant system, rather than being an antioxidant agent per se. α-TP demonstrated antioxidant activity in vitro against iron-induced oxidative stress in a mitochondria-enriched fraction preparation treated with 30 or 100 µM α-TP. However, this effect was not observed ex vivo with mitochondrial-enriched fraction from mice treated with an intracerebroventricular injection of 0.1 or 1 nmol/site of αTP. Two days after treatment (1 nmol/site αTP), peroxiredoxin 2 (Prx2) and glutathione reductase (GR) expression and GR activity were decreased in cerebral cortex and hippocampus. Glutathione content, glutathione peroxidase, and thioredoxin reductase activities were not affected by αTP. In conclusion, the persistent decrease in GR and Prx2 protein content is the first report of an in vivo effect of αTP on protein expression in the mouse brain, potentially associated to a novel and biologically relevant function of this naturally occurring compound.

KEYWORDS:

Antioxidant defense system; Glutathione reductase; Peroxiredoxin; Vitamin E; α-Tocopheryl phosphate
2.
Smith MT, Wyse BD, Edwards SR, El-Tamimy M, Gaetano G, Gavin P.
J Pharm Sci. 2015 Jul;104(7):2388-96. doi: 10.1002/jps.24502. Epub 2015 May 20.
PMID:
25995048
3.
Zingg JM, Azzi A, Meydani M.
J Cell Biochem. 2015 Mar;116(3):398-407. doi: 10.1002/jcb.24988.
PMID:
25290554
4.
Yanamala N, Kapralov AA, Djukic M, Peterson J, Mao G, Klein-Seetharaman J, Stoyanovsky DA, Stursa J, Neuzil J, Kagan VE.
J Biol Chem. 2014 Nov 21;289(47):32488-98. doi: 10.1074/jbc.M114.601377. Epub 2014 Oct 2.
5.
Ghayour-Mobarhan M, Saghiri Z, Ferns G, Sahebkar A.
J Diet Suppl. 2014 Sep 19. [Epub ahead of print]
PMID:
25238486
6.
Zingg JM, Libinaki R, Meydani M, Azzi A.
PLoS One. 2014 Jul 1;9(7):e101550. doi: 10.1371/journal.pone.0101550. eCollection 2014.
7.
Kimoto M, Shima N, Yamaguchi M, Amano S, Yamagami S.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Nov 9;53(12):7583-9. doi: 10.1167/iovs.12-10146.
PMID:
23081981
8.
Lirangi M, Meydani M, Zingg JM, Azzi A.
Biofactors. 2012 Nov-Dec;38(6):450-7. doi: 10.1002/biof.1051. Epub 2012 Oct 10.
PMID:
23047815
9.
Zingg JM, Meydani M, Azzi A.
Biofactors. 2012 Jan-Feb;38(1):24-33. doi: 10.1002/biof.198. Epub 2012 Jan 27. Review.
PMID:
22281871
10.
Kato E, Sasaki Y, Takahashi N.
Bioorg Med Chem. 2011 Nov 1;19(21):6348-55. doi: 10.1016/j.bmc.2011.08.067. Epub 2011 Sep 5.
PMID:
21945458
11.
Crouzin N, de Jesus Ferreira MC, Cohen-Solal C, M'Kadmi C, Bernad N, Martinez J, Barbanel G, Vignes M, Guiramand J.
Free Radic Biol Med. 2011 Nov 1;51(9):1643-55. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.07.012. Epub 2011 Aug 4.
PMID:
21843633
12.
Nishio K, Ishida N, Saito Y, Ogawa-Akazawa Y, Shichiri M, Yoshida Y, Hagihara Y, Noguchi N, Chirico J, Atkinson J, Niki E.
Free Radic Biol Med. 2011 Jun 15;50(12):1794-800. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.03.021. Epub 2011 Mar 26.
PMID:
21443945
13.
Zingg JM, Libinaki R, Lai CQ, Meydani M, Gianello R, Ogru E, Azzi A.
Free Radic Biol Med. 2010 Dec 15;49(12):1989-2000. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2010.09.034. Epub 2010 Oct 26.
PMID:
20923704
14.
Hemmerling J, Nell S, Kipp A, Schumann S, Deubel S, Haack M, Brigelius-Flohé R.
Mol Nutr Food Res. 2010 May;54(5):652-60. doi: 10.1002/mnfr.200900462.
PMID:
20169586
15.
Birringer M.
Mol Nutr Food Res. 2010 May;54(5):588-98. doi: 10.1002/mnfr.200900457. Review.
PMID:
20169585
16.
Zingg JM, Meydani M, Azzi A.
Mol Nutr Food Res. 2010 May;54(5):679-92. doi: 10.1002/mnfr.200900404. Review.
PMID:
20169583
17.
Negis Y, Zingg JM, Libinaki R, Meydani M, Azzi A.
Nutr Cancer. 2009;61(6):875-8. doi: 10.1080/01635580903285197.
PMID:
20155629
18.
Lobato KR, Cardoso CC, Binfaré RW, Budni J, Wagner CL, Brocardo PS, de Souza LF, Brocardo C, Flesch S, Freitas AE, Dafré AL, Rodrigues AL.
Behav Brain Res. 2010 Jun 19;209(2):249-59. doi: 10.1016/j.bbr.2010.02.002. Epub 2010 Feb 6.
PMID:
20144659
19.
Libinaki R, Tesanovic S, Heal A, Nikolovski B, Vinh A, Widdop RE, Gaspari TA, Devaraj S, Ogru E.
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2010 May;37(5-6):587-92. doi: 10.1111/j.1440-1681.2010.05356.x. Epub 2010 Jan 17.
PMID:
20082629

fredag 22 april 2016

Väitöskirja PI3K ja ARAP2 rooleista glukoosiaineenvaihdunnan säätelyssä

http://hdl.handle.net/2077/41833
On esitteillä uusi väitöskirjan. Otsikko on   Roles of PI3K and ARAP2 in regulating glucose metabolism.
Väittelijä on Aditi Chaudhari. Vastaväittäjä on Sveitsistä  professori Matthias Wymann.
Väitöstilaisuus on edessäpäin ja tässä katson alustavasti abstraktin sanomaa.
ISBN: 978-91-628-9803-8.

Tässä väitöskirjassa on kolme osaa jossa on  näiltä suunnilta läheystytty  tärkeää glukoosimetaboliaa ja samalla kalvofunktiodynamiikkaa, mikä siihen kuuluu. Täytyyhän kaikki sokeri saada kuljetettua  kalvon läpi solun saataville mieluiten  järjestyneesti sen oikeita reittejä myöten eikä  diffundoitumalla  liian suuren pitoisuuden takia ja glykosylaatiota vaikutatmalla.
PI3K entsyymin funktioita peilattiin  esiin  sen deleetio ja mutaatiomuodoista käsin.
  Kolmannessa osassa selviteltiin ARAP2 säätelyä sfingolipidiaineenvaihduntaan ja GLUT1 välitteiseen   glukoosin soluun ottoon.

(http://www.polygenicpathways.co.uk/autismkegg.htm  Tässä hyvässä kartassa näkyy onkologian kannalta PI3K  funktion kohta.PTEN muutaa takaisin PIP3 muodon PIP2 mutoon. Onkologiass tässä on häiriötä.

Väitöstyön I osa: Allaoleva kuva  ei liity väitöskirjaan, mutta  esittää nämä isomeerit, jotka  työssä deletoidaan. 

I. Chaudhari A, Ejeskär K, Wettergren Y, Kahn CR, Sopasakis VR.
 Hepatic deletion of p110α and p85α results in insulin resistance despite sustained IRS1-associated lipid kinase activity. Manuscript

http://physiologyonline.physiology.org/content/20/4/271
 Väitöksen toisessa osassa tutkinaan p110alfan mutaatiota  ja mitä siitä seuraa. metabolinen uudelleenohjelmoituminen,

II. Chaudhari A, Krumlinde D, Lundqvist A, Akyürek L, Bandaru S, Skålén K, Ståhlman M, Borén J, Wettergren Y, Ejeskär K, Sopasakis VR
. p110α Hot Spot Mutations in E545K and H1047R Exert Metabolic Reprogramming Independently of p110α Kinase Activity. Mol Cell Biol. 2015; Oct;35(19):3258-73.
VISA ARTIKEL


Väitöskirjan kolmasosa selvittää ARAP2 osuutta  mikä heijastuu sfingolipidin syntesiin ja GLUT1 funktioon. 

III. Chaudhari A, Håversen L, Mobini R, Andersson L, Ståhlman M, Lu E, Rutberg M, Fogelstrand P, Ekroos K, Mardinoglu A, Levin M, Borén J. ARAP2, a novel regulator of sphingolipid metabolism affects GLUT1 mediated basal glucose uptake. Submitted

 Suomennosta tiivistelmästä:

Insuliinisignalointi välittyy kehossa monimutkaisen ja  mitä integroidumman verkoston välityksellä kontrolloiden kautta koko kehon moninaisia aineenvaihdunnallisia ja kasvuprosesseja.
Insuliinisignaloinnin avainentsyymi on fosfatidyyliunositoli-3-kinaasi (PI3K). (Fosforidyyli-inositolin lyhennys on PI)
(PI3K  katalysoi toisiolähetti-lipidin muodostumista  PI- inositolilipidien joukossa.. Numero 3 tarkoittaa inositolirunkossa 3- asemaa, johon 3-kinaasi asettaa fosfaatin . PI(4,5)P muodosta saadaan PI(3,4,5) muotoinen lipidi , siis PIP2-tyyppi  muutetaan PIP3-tyyppi muotoon.
http://www.medbio.info/Horn/Time%203-4/Insulin's%20Mechanism%20of%20Action.htm)
 
  Tässä  väitöskirjassa on tutkittu onkogeenisen PI3K entsyymimutaation vaikutusta  ja myös sen  avain-alayksikön  isoformien  deleetion vaikutusta  glukoosiaineenvaihduntaan.  Tunnistettiin myös ARAP2, joka sisältää PH-domaanin ja sen osuutta lipidipisaroitten muodostukseen selvitettiin.

 • Insulin signaling is mediated by a complex, highly integrated network which functions to control multiple metabolic and growth processes throughout the organism.PIP3 osallistuu  moniin solufunktioihin  kuten solun kasvuun, solun elossapysymiseen aj apoptoosiin.
 •  A key enzyme in the insulin signaling network is phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase). PI3-kinase catalyzes the production of the lipid second messenger, phosphatidylinositol 3, 4, 5- triphosphate (PIP3), which is involved in various cellular functions such as cell growth, survival and apoptosis. 
 •  In this thesis, we have investigated the impact of oncogenic mutations of PI3-kinase, as well as deletion of its key subunit isoforms on glucose metabolism. We also identified a PH-domain containing protein ARAP2, and investigated its role in lipid droplet formation.
 •  In Paper I, we investigated the effect of combined hepatic deletion of the PI3-kinase subunits p110α and p85α (L-DKO) on insulin signaling and glucose homeostasis. L-DKO mice developed impaired glucose-tolerance, but surprisingly displayed intact IRS1-associated lipid kinase activity. The mice exhibited decreased body weight, but similar adipose tissue weight, hepatic glucose production as well as normal insulin tolerance, demonstrating a paradoxical milder phenotype compared to mice having only p110α deleted in the liver.
I-osassa tutkittaessa PI3K kinaasialayksikköjen kombinoidun deleetion  vaikutusta, havaittiin huonontunut glukoositoleranssi, mutta yllättäen esiintyi  intaktiin  IRS1:een -liittynyt lipidikinaasiaktiivisuus.  Kehon paino laski hiirillä, mutta rasvakudos pysyi samanlaisena, samoin maksan glukoosin tuotto ja insuliinitoleranssi oli normaalia. Tämä oli paradoksalisen lievä fenotyyppi, verrattuna hiiriin, joilla vain p110 alfa deletoitiin maksasta.
 •  In Paper II, we investigated the effects of the hot spot mutations E545K and H1047R of p110α on hepatic and whole body glucose homeostasis. The expression of these mutations resulted in a reprogrammed cellular metabolism with marked accumulation of lipids and glycogen in the liver. Wild-type (wt) p110α expression did not result in hepatic lipid or glycogen accumulation despite having similarly increased expression of glycolytic and lipogenic genes.
P110alfa mutaatiot joita kätyettiin  johtivat  solun aineenvaihdunnan uudelleen järjestymään ja huomattavasti lipidia ja glykogeeniä alkoi  kertyä maksaan . Wt p110 ilmenemä ei  johtanut maksanlipidien tai glykogeenin ekrtymään, vaikka  glykolyyttisen ja lipogeeniset genit ilmentyivät   kohonneina.
 •  Furthermore, there was no difference in the kinase activity between the wt- and mutant-expressing mice, which suggest that the metabolic effects exhibited by the p110α mutants are linked to kinase-independent function(s) of the oncogenic p110α
Edelleen kinaasiaktiivisuudessa ei ollut eroa wt ja mutantti hiiren kesken, mikä vittaa siihen, että aineenvaihdunnalliset vaikutukset, joita p110 mutanteilla  ilmenee, ovat linkkiytyneet kinaasista riippumattomaan onkogeeniseen funktioon
 •  In Paper III, we identified ARAP2 as a PH-domain containing protein in the lipid droplet proteome. We show that knockdown of ARAP2 leads to diminished lipid droplet formation by decreasing the rate of triglyceride synthesis. The lower triglyceride synthesis rate resulted from decreased basal glucose uptake through lower expression of GLUT1, as well as reduced GLUT1 levels in the plasma membrane and lipid micro-domains. The effect on GLUT1 was mediated by increased glucosylceramide synthesis.

Työn kolmannessa osassa tunnistettiin ARAP2  proliini-histidiini-domaanin sisältävänä proteiinina lipidipisaraproteomsisa. ARAP2 poistogeenisyys johti  alentuneeseen lipidipisaramuodostukseen  TG-synteesin tahtia vähentämällä.  Tämä alempi TG-muodostuksen tahti johtui alentuneesta  peruslinjan glukoosin otosta soluun  GLUT1 kuljettan  vähentynen  ilmentymisen takia.  Myös GLUT1 pitoisuudet  plasmamebraanissa ja lipidi-mikrodomaaneissa olivat  alentunut.  Vaikutuksen GLUT 1:een  välitti lisääntynyt  glukosyylikeramidisynteesi. 

KOMMENTTI: Väitöskirja  avartaa  edelleen  energia-aineenvaihdunnan fundamentaalisia polkuja  osoitaen yhteyksiä  TG sytneesin ja glukoosin saannin eksekn ja glykosylaation harhapolun kohtia.  
Lisäksi PI3K säätelyyn tulee ottaa IPx kinaasinkin puolen  osuus IP6-IP7 muutos, mikä on mainittu tuossa liitetyssä vinkissä. 

Väitöskirja PI3-kinaasista ja ARAP2. Mikä on ARAP2On esitteillä uusi väitöskirjan. otsikko on   Roles of PI3K and ARAP2 in regulating glucose metabolism.
Väittelijä on Aditi Chaudhari. Vastaväittäjä on Sveitsistä  professori Matthias Wymann.
Väitöstilaisuus on edessäpäin ja tässä katson alustavasti abstraktin sanomaa.

Eninnäkin  ARAP2 geenin  nimen tarkistus on tästä lähteestä:
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ARAP2

ARAP2 geenillå  on  synonyymejä, joista sen tuntee: Centaurin Delta 1,Cnt-D1, CENTD1, Arf And Rho GAD Adapter protein 2,protein PARX, KIAA0580, PARX.
ARAP2 = Ankyrin Repeat AND PH Doman 2.
ARAP2 geeni sijaitsee kromosomissa 4p14(15.1)

Näistä ArfGAP-proteiineista on hyvä luettelo netissä syöpätutkimusten yhteydessä tästä lätheestä saa myös ARAP2 proteiinin sijoittumisen näitten joukkoon. 

ArfGAP-perhe   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0854.2007.00624.x/pdf 2007 

 • Review Arf GAPs and Their Interacting Proteins Hiroki Inoue and Paul A. Randazzo* Laboratory of Cellular and Molecular Biology, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, Bethesda, MD 20892, USA Membrane trafficking and remodeling of the actin cyto-
 • skeleton are critical activities contributing to cellular
  events that include cell growth, migration and tumor
  invasion. ADP-ribosylation factor (Arf)-directed GTPase
  activating proteins (GAPs) have crucial roles in these
  processes. The Arf GAPs function in part by regulating
  hydrolysis of GTP bound to Arf proteins. The Arf GAPs,
  which have multiple functional domains, also affect the
  actin cytoskeleton and membranes by specific interac-
  tions with lipids and proteins. A description of these
  interactions provides insights into the molecular mecha-
  nisms by which Arf GAPs regulate physiological and
  pathological cellular events. Here we describe the Arf
  GAP family and summarize the currently identified
  protein interactors in the context of known Arf GAP
  functions.
  Key words: actin, Arf1, Arf6, ASAP1, circular dorsal
  ruffles, cortactin, EGF receptor, focal adhesion, invado-
  podia, podosome
  Received 10 May 2007, revised and accepted for publica-
  tion 6 July 2007, uncorrected manuscript published
  online 12 July 2007, published online 31 July 2007
  • ARAP21 on suurin proteiini näissä ArfGAP-perheen proteiineissa 
   ARAPs are the largest proteins in the Arf GAP family. GAPs in this subtype have
    a Rho GAP domain in addition to an ArfGAP domain. They also contain a sterile
   a-motif (SAM), five PH domains and a Ras association (RA) domain. Two
   of the five PH domains contain a PI(3,4,5)P3-binding con-sensus 
   sequence. PI(3,4,5)P3 more potently stimulates the Arf GAP activity of ARAPs 
   than do other  phosphoinositides . The three members of the ARAP subtype of
   Arf GAPs have different Arf specificities. ARAP1 (centaurin d1
   functions with Arf1 and Arf5 .  ARAP2 (centaurin d1 PARX
    preferentially uses Arf6, as compared with Arf1 and Arf5, as a substrate
   in vitro and in vivo . ARAP3 (DRAG/ centaurin d  has been reported to function as an Arf6 or Arf5 GAP in vitro and to regulate Arf6-dependent events including membrane protrusions and ruffling
   in vivo.ARAP2 ja GLUT 1 suhteesta

 
30 Atherosclerosis Supplements 12, no. 1 (2011) 13184 Poster presentations
Conclusion: apoC1 is a constitutive inhibitor of CETP in normolipidemichumans, but it no longer operates in hyperlipidemic patients with CAD.
128 ARAP2-INDUCED CHANGES IN SPHINGOLIPID BIOSYNTHESIS PROMOTE LIPID DROPLET FORMATION BY INCREASING GLUT1 LEVELS IN THE PLASMA MEMBRANE L. Li 1, R. Mobini1, et al. 
.Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research, Wallenberg Laboratory, University of Gothenburg, Gothenburg,Sweden,  2  Zora Biosciences Oy, Espoo, Finland

  Lipid droplets are organelles involved in the storage and processing of neutral lipids such as triglycerides, and recent evidence suggests a close interaction between lipid droplets and specialized domains of the plasma membrane known as lipid rafts.Here we identified ARAP2 as a lipid droplet-associated protein that increases the formation of lipid droplets by promoting triglyceride biosynthesis. ARAP2 increased basal glucose uptake and GLUT1 levels in the lipid raft fraction of the plasma membrane, which likely explains the increased triglyceride biosynthesis. 

We also showed that ARAP2 influenced the lipid composition of cells and the lipid raft fraction by promoting sphingomyelin biosynthesis and reducing glucosylceramide biosynthesis.
 Furthermore, we showed that ARAP2 could mediate these effects by inhibiting the activity of glucosylceramidesynthase.
 Inhibition of this enzyme promoted the activity of plasma membrane sphingomyelin synthase 2 and the accumulation of GLUT1 in the lipid raft fraction of the plasma membrane.
 We also showed that palmitic acid  (C16:0) increased the expression of ARAP2 and GLUT1 levels in the lipid raft fraction.
 Our data indicate that GLUT1 levels in lipid rafts, and hence basal glucose uptake and triglyceride biosynthesis, can be increased by an ARAP2-induced reduction in GCS activity and in the glucosylceramide biosynthesis. We therefore propose that ARAP2 is part of a mechanism that protects cells from lipotoxic fatty acids by increasing basal glucose uptake to promote lipid droplet formation.

Kommentti.  (siis normaalista etikkahaposta  2+2+2 tietä syntyvä palmitiinihappo c16  kääntyy paremminkin normaaliin sfingomyeliinin muodsotukseen  asti ja  glukoosikin  etenee  iparemmin fosforyloituneena  energiatiehen  rasvan pysyessä  rasvapisaroina eikä niiden  sokeroituneinta versioina. Palmitiinihappo on rasva-aineenavihdunnan kriittinen kohta,  koska siinä on oma entsyymipakkinsa heti kuin 2+2 synteesi saapuu   C16 kokoon)  Seriini ja palmitiini kondensoituvat B6 vitamiinin ja K1 vitamiinin avulla  sfinganiiniksi ja sitä tietä ceramidisynteesiin,josta tulee sfingomyeliiniä,  missä ei kaivata  tässä oksidoivaa sokeria.  diabeetista tilaa).  Siis käytännössä: pitää musitaakäyttää vihreitä ja mutia  vihanneksia, syödä siemenruokaa ja täysjyviä sekä  kalaa jaa palkohedelmiä eikä B-vitamiineista a  ole haittaa. .Siis koettaa  pitää normoglykemiaa ja välttää liikamäärää ravintoenergiaa.